At Barındırma Talimatı

Ankara Binicilik İhtisas Kulubü

ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ AT BARINDIRMA TALİMATI


Amaç:
1. Bu talimatın amacı Ankara Binicilik İhtisas Kulübü ahırlarından yararlanma ve ahır tahsisinin
nasıl yapılacağı ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam:
2. Bu talimat kulübe at kabul etme, ahır tahsisi ve at sahibi ile kulübün sorumluluklarına ait
hükümleri kapsar.

Tanımlar:
3. Bu talimatta geçen;
Kulüp: Ankara Binicilik İhtisas Kulübünü,
Dernek: Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Derneğini,
Yönetim Kurulu: Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Derneği Yönetim Kurulunu,
Kulüp Müdürlüğü: Ankara Binicilik İhtisas Kulüp Müdürlüğünü,
Ahır : İçinde birden fazla at barındırılan bağımsız veya yarı bağımsız bina / bina bölümlerini,
Boks : Bir atın iskânına uygun ahır içindeki bağımsız bölümleri, İfade eder.

Kulübe kabul edilecek atlar:
4. Ankara Binicilik İhtisas Kulübü ahırlarında kulübe ve kulüp üyelerine ait atlar barındırılabilir.
5. Dernek tüzüğü 3ncü maddesi uyarınca asil üyenin eş ve çocuklarla ilgili yararlandırma
kapsamındaki daimi konuklar üzerine kayıtlı atlar da kulüp üyesi kapsamında değerlendirilir.
6. Mülkiyeti daimi konuklar üzerinde gözüken atların başvuru, sözleşme imzalama gibi kulüp içi
her türlü işlemini kulüp üyesi gerçekleştirir.
7. Taylı kısraklar kulübe kabul edilmez. Gebe kısrakların, gebeliğinin son iki ayında tahliyesi
istenir.

Ahır Tahsis başvurusu:
8. Başvuru 10 gün öncesinden Kulüp Müdürlüğüne yazılı olarak atın geliş tarihi ve at bilgilerini
de kapsayacak şekilde yapılır.

Ahır tahsis başvurusunun kabulü / reddi:
9. Boş ahır olması durumunda ahır tahsisi isteyen üyeye, Kulüp Müdürlüğünce sözleşme
imzalatılarak ahır tahsisi yapılır.
10. Boş ahır olmaması durumunda başvuru reddedilir. Ancak tahsis isteyen, giden at olması
durumunda atını getireceğini beyan ederse başvuru alınarak sıraya konulur. Ahır boşaldığında
başvuru sırasına göre işlem yapılır.
Atın kabulü:
11. At kulübe getirildiğinde üye, atın kendisine, eş veya çocuğuna ait olduğunu ata ait pasaportun
aslını kulüp müdürlüğüne beyan ederek belgelemek zorundadır.
12. Kulüp müdürlüğünce at pasaportunun mülkiyet bilgileri ve eşkâl bilgileri sayfalarının
fotokopileri alınır.
13. At pasaportu getirilmeden sadece ilgili sayfaların fotokopilerinin getirilmesi kabul edilmez,
kulüp müdürlüğünce pasaportun aslı üzerinden bilgilerinin kontrolü yapılır. Atın sahip bilgisinde
farklılık, pasaporttaki eşkâl bilgileri ile atın eşkâlindeki uyumsuzluk durumlarında kulüp, atı kabul
etmeme hakkına sahiptir.

Atın Yerleştirileceği Ahırın Belirlenmesi:
14. Kulüp, imkânlar nispetinde üyenin tercihi doğrultusunda ahır tahsis etmeye çalışır.
15. Üyenin tercih etmediği ahır tahsis edildiği takdirde üye tercih ettiği ahırda yer boşalması
durumunda atının yer değiştirilmesini talep ederse dilekçe yazarak müracaat eder. Kulüp bu
müracaatları sıraya koyarak talepleri karşılar.
16. Üyeler karşılıklı rızayla da olsa Kulüp Müdürlüğünün onayı olmadan atların yerlerini
değiştiremezler.
17. Kulüp, aygır kısrak uyuşmazlığı gibi problem yaşanan durumlarda tahsis ettiği ahırı
değiştirebilir. Bu durumda aygır atın yeri değiştirilir.
18. Üye, kulüpte barındırdığı sözleşme süresi devam eden atını kulüp dışına götürüp aynı ahıra
başka at getirmek isterse, getireceği at talimat hükümlerine aykırı olmadığı ve kulübe yazılı başvuru
yaparak onay aldığı sürece aynı ahır tahsis edilir. Atların gelip gitmesi durumunda arada zaman
boşluğu olursa üye pansiyon ücretini tam ödemekle yükümlüdür.
19. Kulübe dışarıdan at getirmek isteyen üye, kulüp ahırlarında atı olup ahırı tahliye edecek başka
üye ile aralarında anlaşarak boşalacak ahırı talep edemez.
20. Boşalacak ahırda tahsis önceliği kulüpte iskân edilen atlardan başka ahır talebinde bulunan ve
sıra bekleyendedir. Eğer bu talep yoksa öncelik sırası kulübe at getirmek için müracaat edip yer
olmadığı için sıra bekleyendedir.
21. Geçici süre için dahi olsa iki atın bir boksta barındırılması kabul edilemez.

Sahip Değişikliği:
22. Kulüp ahırlarında barındırılan bir atın kulüp üyesi olmayan bir şahsa satılması durumunda,
atın kulüp ahırlarından tahliyesi sağlanır.
23. Kulüp ahırlarında barındırılan bir atın, başka bir kulüp üyesine satılması durumunda yeni
sahibinin sözleşme imzalaması ile atın barındırılmasına devam edilir. Bu satış işlemi ile ilgili resmi
belgelerin beyanı gerekir.

Karantina Uygulamaları:
24. Otopark yanındaki bokslar karantina uygulamalarında kullanılacaktır.
25. Kulüp hastalık şüphesi durumunda diğer ahırlarda ki mevcut atları da karantina ahırlarına
alabilir.
26. Yurt dışından getirilip yerinde karantina kararı alınan atlar, karantina kalkıncaya kadar bu
bokslarda bulundurulur. Yetkili birimlerce karantina kararı verilmediyse at tahsis edilen ahırına
alınabilir.
27. Yurt içinden atlı spor kulüpleri gibi veteriner kontrolü olan yerlerden gelen atlara şüpheli bir
durum yoksa karantina uygulanmaz. Veteriner kontrolü olup olmadığından emin olunmayan
yerlerden gelen atlara karantina uygulanır.
28. Karantina uygulanan ata, diğer ahırlarda tahsis edilmiş boks olsa dahi tek boks ücreti alınır.
29. Karantinaya alınan atlar diğer atların yanına sokulmaz, diğer atların tımar ve diğer
malzemeleri karantinaya alınan atta kullanılmaz. Bu atlar tesiste sabah erken veya geç saatlerde
eğitim alanlarının boş olduğu zamanlarda çalıştırılır.
Kulübün Hak ve Yükümlülükleri:
30. Kulüp müteakip yıl uygulanacak pansiyon ücretini Yönetim Kurulu kararı ile belirler. Kulübün
ekonomik koşullarda değişiklik nedeniyle yıl içerisinde pansiyon ücretini değiştirmeye yetkisi vardır.
31. Pansiyon ücreti boks kirası, yem ve ot ücretlerini kapsar. Bu kapsamda değişiklik yapmaya
Yönetim Kurulu yetkilidir.
32. Kulüp atın bakımı için seyis tahsis eder.
33. Kulüp boksun rutin bakımlarını yapmakla yükümlüdür.
34. Kulüp hastalık şüphesi durumunda atın veteriner kontrolünden geçirilmesini talep etme
hakkına sahiptir. Üye bu talebi yerine getirmezse kulüp atı veteriner kontrolünden geçirerek
faturasını üyeden talep edebilir.
35. Kulüp kendi kusurundan kaynaklanmayan atın rahatsızlanması, sakatlanması veya ölümünden
sorumlu tutulamaz.
36. Kulüp ahırlarında bulunan atlar ve bu atların lisanslı sporcularına yarışmalardaki
başarılarından dolayı Yönetim Kurulu kararı ile pansiyon ücretlerinde teşvik edici uygulamalar
yapabilir. Kulüp, yönetim kurulu kararı ile bu teşviklerde eksiltme, arttırma yapmaya veya teşviki
kaldırmaya yetkilidir. Teşvik miktarı aylık pansiyon ücretini geçemez ve pansiyon ücreti üzerinden
uygulanır.
37. Atın sağlığı, çalıştırılması ve bakımı konularında ilgisiz kalan ve ilgisizlik süresi bir ayı geçen
üyelere konu ihtarla bildirilir. İlgisizliğin devamı halinde kulüp atın tahliyesini talep edebilir. Ayrıca
kulüp, üyenin ilgisizliğinin atın sağlığını etkileyebileceğini değerlendirdiği altlık maddesi temini,
nalbant hizmeti sağlanması gibi gerekli işlemleri yaptırmaya ve faturasını üyeden talep etmeye
yetkilidir.
38. Kulüp, üyenin pansiyon ücretini zamanında ödememesi durumunda atın rutin bakım,
yemleme ve günlük dolaştırma işlemleri hariç diğer hizmetlerini durdurma yetkisine sahiptir.
Üyenin Hak ve Sorumlulukları:
39. Üye, ahır tahsisi için sözleşme imzalarken; atın antrenörünü, ata binebilecek olan kulüp üyesi
lisanslı binici / binicileri ve veteriner bilgilerini beyan eder. At, at sahibi ve bu beyanda bulunulan
antrenör ve binici hariç bir personele çekilmez.
40. Beyan edilecek antrenör ve binici / biniciler arasında kulüpten ihraç edilmiş, kulübe girişi
yasaklanmış kişiler olamaz. İhraç edilmiş ve yasaklanmış kişiler kulüp sınırları dışında at bineceklerini
beyan etseler dahi kulüp personeli olan seyisler bu kişilere yönelik at kapatma, at çekme gibi
faaliyetlerde kullanılamaz.
41. Beyan edilen kişiler veya üye geçici olarak kulüp tesislerinden yararlanma konusunda geçici
yasaklama cezası alırsa, bu yasaklı süre boyunca kulüp sınırları içinde at binemezler.
42. Üye, atın günlük çalışmasını yapmak veya kulüp üyesi bir antrenöre yaptırmakla yükümlüdür.
43. Üye gerekli tımar malzemesi, eyer ve başlık gibi atta kullanılacak tüm binicilik ve bakım
malzemelerini temin etmekle yükümlüdür.
44. At ve binici ve malzemeleri ile ilgili tüm sigorta işlemleri üyenin sorumluluğundadır.
45. Atın sağlığı ile ilgili her türlü teşhis ve tedavi işlemleri üyenin sorumluluğundadır.
46. Gerekli nalbant hizmetlerini temin etmek üyenin sorumluluğundadır.
47. Üye; dernek tüzüğü, disiplin, emniyet ve diğer konularla ilgili kulüpçe düzenlenen talimat ve
koyulan kurallara uymak ve refakatinde bulunanların da uymasını sağlamakla yükümlüdür.
48. Üye tahsis edilen ahır içerisinde veya kulüp tesis ve arazisi üzerinde kendisine ait özel bölüm,
bina veya başka bir yapı yaptıramaz, yapılmasını teklif edemez.
49. Atın ahır ve boksu için gerekli gördüğü her türlü bakım ve onarım faaliyetleri için kulüp
müdürlüğünden izin almak zorundadır.
50. Ahır ve boks içine atın bakım ve binişte kullanılan malzemeleri hariç herhangi bir şey
getiremez. Ahır düzeni ile ilgili bir değişiklik yapamaz.
51. Seyisin çalışma koşulları, mesai saatleri, nöbetleri ve diğer konularla ilgili düzenleme yapma
ve karar verme yetkisi kulübe aittir. Üye bunlarla ilgili bir değişiklik yapma yetkisine sahip değildir.
Üye atı ile ilgili bu konuları etkileyecek bir talepte bulunamaz.

At Sağlığı İle İlgili Konular:
52. Atın rahatsızlanması acil tedavi ihtiyacı göstermesi durumunda, at sahibi üyeye ve beyan
ettiği veterinere ulaşılamadığı durumlarda kulüp atın tedavi sürecine başlatabilir. Bu konu ile ilgili her
türlü masraf üye tarafından karşılanır.
53. Kulüpte barındırılan rahatsızlanan ve yakın veteriner takibi gerektiren atlar için veteriner
kliniği yanındaki bokslar boş olması durumunda tahsis edilebilir.
54. Veteriner kliniğine acil tedavi için dışarıdan getirilen atlara gerek duyulması ve boş olması
halinde veteriner kliniği yanındaki bokslar tedavi süresince geçici olarak tahsis edilebilir.
55. At sağlığı ile ilgili bu boks tahsislerinden ücret talep edilmez.

İstisnai Durumlar:
56. Üyenin kulüpte barındırdığı sözleşme süresi devam eden atını kulüp dışına götürüp aynı ahıra
başka atını getirme hakkını düzenleyen 18nci maddenin ahır tahsisi için sıra bekleyen veya kulüp
içinde yer değiştirme talebinde bulunup sıra bekleyen üyelerin önüne geçmek maksadıyla
kullanılmasını önlemek için son üç ay içinde gerçekleşen sahip değişikliği işleminden sonra 18nci
madde uygulanmaz.
57. Kulübün onayını alarak karşılıklı rızayla ahır değiştirmeyi düzenleyen 16ncı maddenin, kulüp
içinde yer değiştirme talebinde bulunup sıra bekleyen üyelerin önüne geçmek maksadıyla
kullanılmasını önlemek için yer değiştirme işleminden sonra bir ay içinde yeri değiştirilen at kulüp
dışına giderse, kulüp diğer atın ahırını değiştirme hakkına sahiptir.

Talimat Hükümlerine Aykırı Davranışlar:
58. Talimat hükümlerine aykırı davranışlar gösteren üyeler tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk
edilir. Disiplin kurulu kararı yönetim kurulunda görüşülünceye kadar kulüp, üyenin tesislere girişini
yasaklama veya atın rutin bakım, yemleme ve günlük dolaştırma işlemleri hariç diğer hizmetlerini
durdurma tedbirlerini alabilir.
59. Talimat hükümlerine aykırı davranış sergileyenin üyenin daimi konuk kapsamındaki eş ve
çocuğu olması durumunda üyeye ihtar verilir. Tekerrürü halinde üye Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller:
60. Bu talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda, bu talimatta ve Türkiye Binicilik
Federasyonu talimatlarında hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulunun alacağı karar esastır.
61. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kulübe kabul edilen ve bu talimata uymayan
uygulamalar için Yönetim Kurulunun kararına başvurulur.

Yürürlük:
62. Bu talimat 06.2.2020 tarihinden geçerli olarak yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
63. Bu talimat hükümlerini Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
yürütür.