Antrenör Talimatı

Ankara Binicilik İhtisas Kulubü

ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ ANTRENÖR TALİMATI
AMAÇ:

 1. Bu talimatın amacı Ankara Binicilik İhtisas Kulübünde antrenörlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM:

 1. Bu talimat, Ankara Binicilik İhtisas Kulübünde at ve öğrenci çalıştıran antrenörleri, çalışma yöntemlerini, at sahibi ve öğrencileri kapsar.

TANIMLAR:

 1. Bu talimatta geçen;

         Kulüp: Ankara Binicilik İhtisas Kulübünü,
Yönetim Kurulu: Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Derneği Yönetim Kurulunu,
Müdüriyet: Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Müdürlüğünü,
Üye: Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Dernek üyesini,
Pansiyoner: Kulüp ahırlarında at barındıran Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Dernek üyesini,
Antrenör: Türkiye Binicilik Federasyonunca düzenlenen kursları başarı ile tamamlayıp antrenör belgesi almış üyeyi,
Anlaşmalı antrenör: Kulüpçe acemi eğitimi yapmasına müsaade edilmiş kulüp üyesi antrenörü,
Öğrenci: Kulüp üyesi olmayıp ücreti mukabili binicilik eğitimi alan kişiyi,
Sporcu / Binici: Kulüp üyesi lisanslı binicileri,
Acemi eğitimi: Binicilik eğitimine yeni başlamış lisans almamış sporcuya verilen binicilik eğitimini,
At turu: Binicilik eğitimi almamış kişilerin ata bindirilerek yedekte dolaştırılma işlemini,
İfade eder.

ANTRENÖRLERİN KULÜPTE ÇALIŞMA ŞARTLARI:

 1. Antrenörlük belgesi olmayan hiç kimse kulüp sınırları içinde kendi atı dışında at,  binici veya öğrenci çalıştıramaz.
 2. Kulüp üyesi olmayan hiçbir antrenör kulüpte çalışamaz.
 3. Antrenör kulüp üyesi de olsa kulüpçe çalışmasına müsaade edilmediği sürece kulüp sınırları içinde at ve binici çalıştıramaz.
 4. Antrenör, kulüp üyesi olmayan bir şahsın atını kulüp tesislerinde belirlenen ücreti ödemek kaydıyla çalıştırabilir.
 5. Kulüp tesislerinde at, binici veya öğrenci çalıştıracak antrenörler antrenörlük belgesini müdüriyete beyan ederek talimat ve kuralları tebellüğ etmeden çalışmaya başlayamaz.
 6. Acemi eğitimi yapacak antrenörler kulüp tarafından belirlenir.
 7. Ulusal 1nci kademe antrenör belgesine sahip antrenörler, Türkiye Binicilik Federasyonu Antrenör Talimatının üst düzey antrenör yanında çalışabileceği şartını belgelemeden çalışamaz.
 8. Antrenör kendi adına veya kurduğu şirket adına aldığı vergi numarasını kulübe beyan etmeden çalışmaya başlayamaz. Antrenörün mevcut mevzuata göre yapması gereken gelir beyanı veya faturalandırma işlemi kendi sorumluluğundadır.
 9. At sahibi tarafından, antrenör ve atına binmesine müsaade ettiği kulüp üyesi binici beyanı yazılı olarak yapılmamış hiçbir antrenöre ve / veya kulüp üyesi biniciye at hazırlanmaz. Bu talimat esaslarına uymayan antrenöre verilecek yetki kabul edilmez.

ANTRENÖRLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

 1. Antrenörler her türlü emniyet tedbirini almaktan, öğrenci / biniciyi (18 yaşından küçükse velisini) bilgilendirmekten ve emniyet tedbirlerini tebliğ etmekten sorumludur.
 2. Ders esnasında öğrenci / binici kısa sürelide olsa manejde tek başına bırakılmaz.
 3. Ders esnasında telefonla konuşulmaz.
 4. Öğrenci / biniciyi cesaretlendirme boyutunda yapılacak ses yükseltmeler hariç, bağırılmaz.
 5. Argo ve ahlak kurallarına aykırı söz ve söylemlerde bulunamaz.
 6. Öğrenci / binici yabancı değilse Türkçe dışı bir dil ve terminoloji kullanılmaz.
 7. Öğrenci / biniciye yönelik yapılacak eleştiri ve değerlendirmeler yaşına uygun, rencide etmeden, kişiliğini hedef almayan ve sadece hatalarına yönelik yapılmalıdır.
 8. Öğrenci / binicinin hataları kadar doğruları da söylenerek cesaretlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
 9. Antrenörler sadece kendi öğrencileri için değil kulüpte at binen tüm üyeler için örnek teşkil edecek davranış içinde olmalı, saygı çerçevesinden çıkmadan, anlayış ve hoşgörü ile meydana gelebilecek hataları tolere edebilmelidir.
 10. Bir antrenörle çalışmaya başlamış öğrenci başka bir antrenöre geçmek istediğinde, yeni antrenör öğrenciyi önce müdüriyete yönlendirecek, müdüriyetle görüştürmeden öğrenciyi kabul etmeyecektir.
 11. Hiçbir antrenörün başka bir antrenör hakkında konuşması etik bir davranış tarzı değildir.
 12. Antrenör, at sahibi, öğrenci velisi veya öğrencisini yaya olarak maneje sokamaz.

ACEMİ EĞİTİMİ:

 1. Acemi eğitimi yapmaya izin verilen antrenörler kulüpçe koyulan eğitim sistematiğine uymak zorundadır.
 2. Acemi eğitimlerinde,  eğitim paketleri uygulanacaktır.
 3. Acemi eğitim paketlerinde, asgari gösterilen konular uygulanacak, öğrencinin gelişimi yeterli ise üstüne çıkılabilecektir.
 4. Bireysel farklılıklardan dolayı paket hedeflerine ulaşılamaması durumu hariç tüm eğitim konuları uygulanacak ve anlatılacaktır.
 5. Her öğrenci için bir form doldurulacak, 18 yaşından küçükse velisine büyükse kendisine imzalatılarak emniyet talimatı tebliğ edilecektir.
 6. Antrenör ve öğrenci / veli arasında yaşanan herhangi bir ihtilafta veya şikayette antrenör formu beyan etmek zorundadır. 
 7. Kulüp kendisine gelen eğitim müracaatlarını bir sıra dâhilinde acemi eğitimi yapmasına müsaade edilen antrenörlere yönlendirir. (Kulüp antrenörü olmadığı durumlarda.)  

BİNİCİ, AT ÇALIŞTIRMA:

 1. Kulüp tesislerinde kulüp üyesi olan ve kulüpten çalışma izni almış antrenör, kulüp üyesine ait atı ve / veya biniciyi çalıştırabilir.
 2. Kulüp üyesi olup binicilik lisansı olmayan biniciler açık manejde kendilerine tahsis edilen saatlerde çalıştırılabilir.
 3. Antrenör başka kulüp üyesi biniciyi kendi atıyla veya başka kulüpte iskân edilen kulüp üyelerine ait atı kulüp tesislerinde belirlenen ücret tarifesine uygun ödeme yapmak kaydıyla çalıştırabilir.
 4. Antrenörle, at sahibi / binici arasında sözleşme imzalanır ve bir sureti müdüriyete teslim edilir.
 5. Sözleşme imzalanmamış çalışma anlaşmasından doğabilecek sorunlarda, taraflar kulüp nezdinde bir hak arayışında bulunamaz.
 6. Sözleşme imzalanmış durumlarda meydana gelen ihtilaflar, idarece incelenerek dernek tüzük ve mevzuatına göre çözüme kavuşturulur ve gerekiyorsa müeyyide uygulanır.
 7. Antrenör, ücretinin ödenmediğini kulübe yazılı olarak beyan ettiğinde ödeme yapılıncaya kadar ücret ödemeyen üyenin atı binişe kapatılır. Antrenörün yalan beyanında antrenörün kulüpte at veya binici çalıştırması yasaklanır ve sadece varsa kendi atına binebilir.
 8. At sahibinin, antrenörün sorumluluklarını yerine getirmediği beyanında idarece konu incelenir. İnceleme sonucu Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Antrenöre, tüzükte yazılı müeyyideler verilebilir veya at / binici çalıştırması yasaklanabilir.

AT TURU:

 1. At turu antrenör tarafından veya seyis ile icra edilecekse başında antrenör olmak şartıyla icra edilebilir. Kulüp seyisleri at turunda kullanılamaz.
 2. At turu etrafı çevrili, kontrollü bir alanda icra edilebilir.
 3. At turu asfalt, beton gibi zeminler üzerinde yapılmaz.
 4. At turu, atın ürkebileceği kalabalık, gürültülü ortamlarda yapılmaz.
 5. 13 yaş ve altı çocuklarda koruyucu yelek ve tok, diğer yaş guruplarında tok mecburidir.