Tüzük

Ankara Binicilik İhtisas Kulubü

Tüzük


ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı:
Madde: 1 -Derneğin Adı: ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ Derneğidir. Derneğin kısaltılmış adı (A.B.İ.K) ‘dir.

Derneğin merkezi:
Madde: 2-Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi Yoktur.
Kulübün Amblemi: Kırmızı, beyaz zemin üzerine siyah renkli at başıdır.
Kulübün Renkleri: Kırmızı, beyaz ve siyahtır.


Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:
Derneğin amacı:
a) Derneğin amacı, milli sporlarımızdan at biniciliğini ihya etmek, korumak, geliştirmek, binicilik ve bu sporun her alanında faaliyet göstermek, at ve binici yetiştirmektir.
b) Ana faaliyet konusu olan at biniciliğinin yanı sıra T.C Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı ve özerk spor federasyonları nezdinde ve organizasyonlarda yapılmakta olan okçuluk, yüzme, tenis, santraç ve benzeri gibi takım ve ferdi dallarında da sporcu yetiştirmek, çeşitli müsabaka ve organizasyonlara katılmak ve bunları düzenlemek.
c)Ayrıca a ve b maddelerinde yer alan spor faaliyetlerini desteklemek için bu konularla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan vakıflara üye olmaktır.
d)Bu amaçları gerçekleştirebilmek üzere at satın almak, ithal veya ihraç etmek, çiftleştirmek amacıyla damızlık at tedarik etmek, at neslinin gelişmesi için gerekli gördüğü faaliyetlere girişmek ve ilgili kuruluş, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak.
e)Amaç tamamen amatör ve sportiftir. Nihai olarak başarılı milli biniciler yetiştirmektir.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, at biniciliği ve sportif alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri ve Üye Çeşitleri
Madde-3 Derneğin iki türlü üyesi vardır:
a) Asil Üyeler
b) Onursal Üyeler
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi i.in Türkiye ‘de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Asil üyelik için başvuru: kulübe üye olmak isteyen kişi, yazılı isteğini, Kulübe kayıtlı iki (2) üyenin takdim onayını aldıktan sonra Kulüp başkanlığına verir.
Başvurmada, isteklinin üç (3) fotoğrafı ile nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisini ve yabancı uyruklu ise ikametgah belgesinin kendisi tarafından eklenmesi gerekir. Üyeliğe kabul isteminde bulunan kişinin ( üye istek belgesi (form) ) on (10) gün süre ile kulüp merkez binasında, herkesin görebileceği yere asılır.
Bu süre içerisinde, kulüp üyeliği için başvuran kişinin üyeliğe mani yasal bir hali olduğu veya üyeliğine herhangi bir nedenle itiraz vaki olmuşsa, bu itiraz ile birlikte diğer evrak ve üyelik dosyası Yönetim Kuruluna sunulur.
Yönetim Kurulu üyelik için, yapılan başvuru ile müracaat tarihinden başlamak üzere en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucu ilgiliye yazı ile bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal Üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Eş ve Çocuklarla ilgili Yararlandırma:
Asil üyenin aidat ödemeyen eşi ve çocukları derneğin daimi konuklarıdır. Sportif ve sosyal imkanlardan dernek tüzüğünde belirtilen koşullara ve yönetim kurulunca belirlenecek kural ve esaslara uymak şartıyla yaralanabilirler. Ancak asil üyelere mahsus seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Asil üyenin vefatı veya üyelikten ayrılması halinde bu haklar düşer. Asil üye refakatinde gelen kişiler derneğin geçici konuklarıdır. Sportif ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları ancak yönetim kurulunun müsadesi ve saptayacağı süre ve ücreti ödemeleri ile mümkündür


Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlar da bulunmak. Yönetim kurulu üyelerine, derneğin görevlilerine karşı onur kırıcı sözler sarf etmek, kulübün üyelerinin huzurunu bozmak, yönetim kuruluna karşı hakız suçlamalarda bulunmak. Kulübü ve kulüp üyelerini rencide edici davranışlarda bulunmak. Yönetim kurulunun kararlarına karşı gelmek veya alınan kararları uygulamamakta direnmek.
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3- Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki (2) ay içinde ödememek.
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.


İhraç Edilen Üyeler:
a) İhraç tarihlerinden önce var olan borçlarından sorumludurlar ve bu borçlarını ödemek zorundadırlar.
b) İhraç edilmeleri öncesi dernek tarafından at ve atlarına tahsis edilmiş tüm yerleri boşaltarak eksiksiz şekilde derneğe iade etmek zorundadırlar. Bu konuda gereğini yapmamaları halinde dernek görevlilerince gereği yapılacak. Olası zarardan dernek sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) İhraç edilen üye derneğin lisanslı binicisi ise bu lisansla yarışmalara katılamaz.

İHRAÇ DIŞINDA VERİLEBİLECEK CEZALAR
1 yıla kadar tesislere girme yasaklı geçici ihraç kararı vermek, verilen ceza süresi içerisinde kulüp hizmetlerinden faydalanmasını engellemek, varsa lisansını geçici süre ile yarışmalar için vermemek.

Üyelik hakları:
Madde:6-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Derneğin Organları
Madde:7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
a-Genel kurul,
b-Yönetim Kurulu,
c-Denetleme Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı

Kuruluş şekli
Madde:8-Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.


Toplanma Zamanı
Madde:9-Genel kurul 3 (Üç) yılda bir Mart ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya
çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Madde:10-.Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılacak üyeler,en az on beş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,atmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri
Madde:11- Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Toplantı yeter sayısı:
Madde:12-Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:
Madde:13-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda görüşülecek konular:
Madde:14-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri,Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri

Genel kurulun görev ve yetkileri:
Madde:15-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:
Madde:16- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Görev Ve Yetkileri,Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulu
Madde: 17- Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca 3 yıllığına seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeden oluşan yürütme kurulunu ve yönetim kurulu üyelerini belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilirler. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
Yönetim kurulunca ilan edilen veya üyelere tebliğ edilen yönetmeliklere aykırı davranışlar da bulunanlara verilecek cezalar konusunda yönetim kurulu yetkilidir. Bu konuda yönetim kurulu disiplin komisyonuda dahil olmak üzere kulübün menfaatlerine uygun olarak komisyonlar kurabilirler. Bu komisyonların çalışma esasları yönetim kurulunca belirlenir.


Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde:18 – Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu
Madde:19 – Denetleme kurulu 3 (üç)Asil 3 (üç) Yedek üye olmak üzere genel kurulca 3 (üç) yıllığına seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri :
En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde:20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli
Madde:21- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.


Derneğin Gelirleri
Madde:22- Derneğin gelir kaynakları
1- Üye aidatı ve giriş aidatı
2- Dernekçe yapılan yayınlar ,tertiplenen piyango ,balo,eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4-Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
Defter Ve Kayıtlar
Madde:23- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)Bilanço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter,Envanter Defteri

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 24-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
At pansiyon ücretleri aylık peşin olarak ve ait olduğu ayın 5. günü’nün akşamına kadar kulüp idaresine yatırılır. Pansiyon ücreti yatırılmamışsa at binişe ve çalışmaya çıkartılamaz. Ancak makul bir sebep gösterildiği takdirde genel yazman ve bir sonraki ayın pansiyon ödeme tarihinde iki aylık ücretin ödenmesi şartıyla biniş ve çalıştırılmaya izin verilebilir. Pansiyon, ücretinin iki ay üst üste ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu gereken idari ve kanuni tedbirleri alır.


Alındı Belgeleri
Madde 25-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Madde 26-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Madde 27-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi
Madde 28-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülüğü
Madde 29-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Madde 30-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Madde 31-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Madde 32-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 33-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Harcamaları
Madde 34- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile muhasip üyenin çift imzası ile mümkündür Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek muhasip üyesine teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek muhasip üyeye teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Derneğin İç Denetim Şekilleri
Madde 35-Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde:36-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Temsilcilik:Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri
Madde 37- Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Kulüp Müdürü : Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kuru kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakta görevli olup, Madde 17 de görev bölümünde oluşturulan yürütme kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar bu toplantılarda oy kullanamaz. Yazışma işlerini yürütür.
b) Finans Müdürü: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, muhasip üyeye karşı sorumludur.
c) Kulüp Doktoru: yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerin de dahil doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Müdüre karşı sorumludurlar.
d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevleri: Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik , bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Müdür’e karşı sorumludur
e) Spor Direktörü: Spor Kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve Müdür’e karşı sorumludur.
f) Gençlik Direktörü: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve Müdür’e karşı sorumludur.
g) Genel Kaptanlar: Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarını veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile müdürün birlikte teklifler üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanları oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve niteliliği bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludurlar.

. Kulüp Danışmanları
Madde 38 - Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.
Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.
Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

Kulüp Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 39 - Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.
Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.
Danışma kurulları, yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde:40-Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.DİSİPLİN KURULU
Madde 42-
A- OLUŞUMU
Kulüp üyelerinin, Dernekler Kanunu ve Kulüp Tüzük ve Talimatlarına aykırı hareketlerini yaptırımlara bağlamak için Disiplin Kurulu kurulmuştur.
Disiplin Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından üç yıl için Genel Kurulca seçilen en az 1 (bir)'i hukukçu olmak üzere 3 (üç) üyeden oluşur.
Yedek üye sayısı 1 (bir)'i hukukçu olan 2 (iki) kişi olup bunlar da Genel Kurul tarafından seçilir.
Üyeliklerde boşalma halinde; hukukçu üyelik boşalmışsa yedekteki üyelerden ilk hukukçu olan, diğer üyelik ve/veya üyeliklere ise sırasına göre yedekteki diğer üyeler getirilir.
Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine başkan, başkan vekili, raportör seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.
Disiplin Kurulu, Kulüp Başkanının talebi üzerine Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır. Karalarını çoğunluk oyu ile alır.
Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye mazeretini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en az iki saat önce Kurul Başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıya katılan kurul üyelerince karar verilir.
Disiplin Kurulu üyeleri Derneğin başka organlarında görev yapamazlar.

B- DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Disiplin Kurulu, önereceği disiplin yaptırımlarında hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenlerin saptanması halinde, duruma göre, yaptırımın alt-üst sınırlarını ve bir alt veya üst yaptırımı önermeye yetkilidir.
Disiplin Kurulu yaptırımlardan birini belirlerken hakkında soruşturma yapılan üyenin hangi amaçla hareket ettiğini, soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan pişmanlık duyup duymadığını ve daha önce bir disiplin yaptırımı alıp almadığını dikkate alır.
Aynı yaptırımı gerektiren eylemin karardan sonra 2 (iki) yıl içinde yeniden işlenmesi durumunda bir üst yaptırım uygulanır.
Suç oluşturan eylemlerden dolayı dava açılması, disiplin soruşturması yapılmasını ve yaptırım uygulanmasını engellemez.
Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarma kararlarını Genel Kurulun ilk olağan toplantısını getirmekle yükümlüdür.

C- DİSİPLİN YAPTIRIMLARI

Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar şunlardır:
1) Uyarma: Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir.
2) Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
3) Hak Mahrumiyeti: Kulüp üyelisinin bir haftadan bir yıla kadar kulüp tesislerinden yararlanma hakkından men edilmesidir.
4) Üyelikten Çıkarma: Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir.


D- UYARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER

1) Kulüp düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
2) Kulüp içinde veya dışında Kulüp itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.
3) Manej içi çalışmalarında gerekli kıyafet ve düzene uymamak
4) Manej çalışma saatleri dışında veya manejin başka gruplara ayrılmış olduğu saatlerde çalışmak.
E- KINAMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER

1) Kulübün onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
2) Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
3) Kulüp düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
4) Uyarma yaptırımı gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

F- HAK MAHRUMİYETİ YAPTIRIMINI GEREKTİREN EYLEMLER

1) İlgili mevzuat, Kulüp Tüzük'ü, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak.
2) Yarışmalara uygunsuz kıyafetle katılmak, uygunsuz davranmak, ekip şefinin ikaz ve ihtarlarına uymamak.

G- ÜYELİKTEN ÇIKARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER

1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlar da bulunmak.
2) Yönetim Kurulu üyelerine, derneğin görevlilerine karşı onur kırıcı sözler sarf etmek, kulübün üyelerinin huzurunu bozmak, yönetim kuruluna karşı haksız suçlamalarda bulunmak.
3) Kulübü ve kulüp üyelerini rencide edici davranışlarda bulunmak.
4) Yönetim Kurulunun kararlarına karşı gelmek veya alınan kararları uygulamamakta direnmek.
5) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
6) Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki (2) ay içinde ödememek.
7) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
8) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
9) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek.
10) Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
11) Kulüp Başkanı yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret fiili eylemde bulunmak.
12) Kulübün malvarlığına kasten zarar verici eylem veya davranışlarda bulunmak.


H- DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU

Bu Tüzük'e göre disiplin yaptırımlarının uygulanmasını gerektiren söylem, eylem ve davranışlardan birinin yapılması halinde Disiplin Kuruluna başvuru, aşağıda yazılı kişi ve kurullarca belirtilen usullerde yapılır:
a) Üye ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim Kurulu aracılığı ile,
b) Denetim Kurulu ve Divan Kurulu, görevleri ile ilgili konular hakkında doğrudan,
c) Yönetim Kurulu, Kulüp tüzel kişiliğini ilgilendiren bir eylem veya davranış halinde doğrudan,
Disiplin Kuruluna başvurabilir.
Tüm başvurular yazılı olarak yapılır.I-YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetim Kurulu, işbu Tüzük'ün 42. maddesi uyarınca yapılan başvuruları en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, 42. maddesindeki başvuruları 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna göndermez ise ilgili üye doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilir.
Disiplin Kurulu, 42/H. maddesine göre yapılan başvurularda, öncelikle başvuruda bulunan üyenin yaptığı başvurunun doğrudan kendisi ile ilgili olup olmadığına bakar; ilgili olmadığı sonucuna varırsa esasa girmeden başvuruyu reddeder.
Disiplin Kurulu da başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 (kırk beş) gün sonuna kadar bitirmek zorundadır.

J- SAVUNMA ALINMASI

Disiplin Kuruluna verilen bir üye hakkında savunması alınmadan yaptırım uygulanamaz. Kulüpte kayıtlı adresine gönderilen ve hakkındaki şikâyeti içeren yazının kendisine ulaştığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

K- TOPLANTI KARAR YETER SAYISI VE YAPILACAK İŞLEM, ÜYENİN İTİRAZ HAKKI

Disiplin Kurulu en az 3 (üç) üyenin katılmasıyla toplanır ve öneri niteliğindeki kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır.
Üyelikten çıkarma yaptırımları için en az 2 (iki) üyenin oyu şarttır.
Disiplin Kurulu öneri niteliğindeki kararlarını gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu, çıkarma dışındaki yaptırımları yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Üye bu kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç 1(bir) ay içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde itirazın kabulüne veya reddine karar verir. Yönetim Kurulu 15 (onbeş) gün içerisinde karar vermediği takdirde itirazı red etmiş sayılır.
İtirazın red edilmesi halinde üyenin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu bu hususu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme alır.
Genel Kurul kararı aleyhine Kulüp nezdinde yeniden itiraz olanağı yoktur.
Üyelikten çıkarma yaptırımı ilk yapılacak olağan genel kurulun gündemine konularak karara sunulur.
Bu halde Genel Kurulun kararı kesindir.

L- ÇIKARMA YAPTIRIMI ALANLARIN DURUMU

Haklarında kesinleşmiş üyelikten çıkarma kararı alınmış olanların Kulüp merkezine ve tesislere bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır.
Haklarında hak mahrumiyeti yaptırımı uygulananlar için de yaptırım süresince yukarıdaki yasak uygulanır.
Haklarında hak mahrumiyeti veya çıkarma yaptırımı kararı verilmiş üyeler için karar kesinleşinceye kadar Disiplin Kurulu gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.